Research on sustainable tourism economy

Abstract of the research

The project deals with the issue of sustainability from the perspective of consumers / tourists and tourism companies. Its main expected output is the analysis of consumer behavior and understanding of sustainability, further analysis of the market offering a service of sustainable tourism in the Olomouc region and finally the collection of indicators to measure the sustainability of tourism companies. These outputs will be used to measure the tourism industry by companies themselves, for government authorities and ultimately to the establishment of other scientists and scientific analysis. The aim of the project is to expand knowledge about the economics of sustainable tourism, knowledge of green consumers, their characteristics and the distribution and assembly summary (maps) of sustainable tourism companies in the Olomouc region.

Researchers

Academic: Lucie Sára Závodná from Department of Applied Economics, Philosophical Faculty, Palacky University in Olomouc, contact: lucie(dot)zavodna(at)upol(dot)cz

Students: Martina Goldová and Sylva Křenková

Výsledky výzkumu

Veškeré výsledky jsou zdokumentovány na www.udrzitelne.cz, kde jsou k dispozici také jednotlivé výstupy ve formě článků.

Řešení grantu bylo umožněno díky účelové podpoře na specifický vysokoškolský výzkum udělený roku 2013 Univerzitě Palackého v Olomouci Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Grant FF_2013_025 Výzkum ekonomiky udržitelného cestovního ruchu.

Cílem projektu bylo rozšíření poznatků o ekonomice udržitelného cestovního ruchu, poznání tzv. zelených spotřebitelů, jejich charakteristika a rozdělení a sestavení přehledu (mapy) udržitelných podniků cestovního ruchu pro Olomoucký kraj.

Byl proveden dotazník, jehož výstupy byly popsány v článku a předneseny na konferenci Znalosti pro tržní praxi 2013. Cílem dotazníku bylo zjištění, kdo jsou tzv. zelení spotřebitelé, jak se chovají a jejich procentuální rozložení na trhu. Respondenty byli obyvatelé České republiky od 15 let. Celkem bylo osloveno 176 respondentů. Z nich 25 procent bylo osloveno pomocí papírového dotazníku a 75 procent pomocí internetového dotazníku propagovaného přes sociální sítě a e-mailem. Dotazník obsahoval 15 otázek. Každá otázka byla bodována 0 až 3 body. Celkově bylo možné získat až 36 bodů.

Druhým krokem bylo sesbírání informací o trhu podniků Olomouckého kraje, které lze zařadit do kategorie udržitelný podnik. Tyto podniky byly také zaneseny do mapy, viz http://udrzitelne.cz/mapa-podniku/ V této mapě jsou podniky poskládány dle 4 kategorií: farma (ekofarma), jízdárna, ubytování (eko-bytování) a vzdělání v oblasti udržitelnosti.

Vybrané podniky (nejen z Olomouckého kraje) byly nominovány do kategorie „dobrá praktika“ a informace o nich byly zpracovány do krátké případové studie: http://udrzitelne.cz/dobre-praktiky-podniku/ Celkem jde o 7 podniků cestovního ruchu.

Z literární rešerše a pomocí brainstormingu byl vytvořen seznam indikátorů udržitelnosti, které je možné třídit dle různých kritérií. Podniky nebo destinační management si tyto indikátory může pro své potřeby najít na http://udrzitelne.cz/ukazatele-udrzitelnosti/

Konkrétní písemné výstupy projektu

  1. ZÁVODNÁ, L.S. Critical Questions to Sustainability Definitions. First International Conference on Sustainable Human Development. Edited by Dr Tariq M Khan. Published by Eduserv Group Brunel Business School, Brunel University. 22-30 p. ISBN 978-0-9576287-1-7

  1. ZÁVODNÁ, L.S. Venkovský cestovní ruch – analýza z Hostětína. In Hotelnictví, turismus a vzdělávání – Perspektivy 2020. 5. ročník Praha 2013. 396-405 s. ISBN 978-80-87411-53-7

  1. ZÁVODNÁ, Lucie Sára; KŘENKOVÁ, Sylva. Možnosti segmentace turistů. In Znalosti pro tržní praxi 2013 Veřejná ekonomika – současnost a perspektiva. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. S. 184-191. ISBN 978-80-87533-05-5

  1. ZÁVODNÁ, Lucie Sára, GOLDOVÁ, Martina. Formování udržitelného chování turistů. In Znalosti pro tržní praxi 2013 Veřejná ekonomika – současnost a perspektiva. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. S. 76-83. ISBN 978-80-87533-05

  1. ZÁVODNÁ, L.S. Sustainable Tourism: a Case Study from the Czech Republic.(v recenzním řízení od 12. 12. 2013, časopis indexován v databázi SCOPUS)

  1. Internetová stránka: www.udrzitelne.cz
Tagged with: ,
Posted in Management in the 21st century